เทคโนโลยีสารสนเทศ


วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา........................................
จำนวนหน่วยกิจ........................................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
.........................................................
.........................................................
.........................................................
วัตถุประสงค์
1
2
3
4
5

เนื้อหารายวิชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น